Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vodovod - informace

VODOVOD - INFORMACE

Pokyny  k  uzavírání smlouvy o dodávce vody

Před  montáží  každého  vodoměru  je  třeba  uzavřít  smlouvu  o dodávce  pitné  vody.
Smlouva  je  vždy  podepisována  mezi  odběratelem  (majitelem rodinného domku nebo jiné nemovitosti) a  dodavatelem  Severočeské  vodovody a kanalizace  a.s.  (dále již  jen SČVK).  Smlouvu  je  třeba  sepsat  v  kanceláři  zákaznického  centra  SČVK  na  adrese: ulice  Osvoboditelů  2649,  Louny.  Poloha kanceláře je vyznačena na  mapce města Loun.  Provozní doba kanceláře je  pondělí a středa od 8 – 17  hodin,  pátek  8 – 14 hodin.

Sepsat  smlouvu  musí  každý  odběratel  osobně  nebo  se může nechat ve výjimečných  případech  zastupovat  jinou  osobou na  základě  plné  moci  (kterou  není  třeba  úředně  ověřovat).

Pro sepsání smlouvy  o dodávce  vody je nutno doložit a znát:

  • doklad totožnosti  žadatele – občanský průkaz

V případě  zastupování majitele nemovitosti  na základě plné moci je třeba znát jeho veškeré údaje uvedené v občanském průkazu (nejlépe mít kopii OP)

• doklad o vlastnictví připojované nemovitosti

Výpis z katastru nemovitostí  (postačuje pouze výpis z internetu, není třeba výpis z katastru nemovitostí s kolkem)

• platné stavební povolení  (nebo územní rozhodnutí)

Je  provedeno územní rozhodnutí  společně pro vesnice Třebíz, Hořešovice, Hořešovičky, Zíchovec a Bílichov  č. 58/2006  ze dne 20.12. 2006 vydaného MěÚ  Slaný. Výše  uvedené územní rozhodnutí si můžete stáhnout.

• projektovou  dokumentaci  skutečného provedení vodovodní přípojky

Dokumentace musí  být zpracována  podle  normy autorizovanou  osobou a  musí být  opatřena kulatým razítkem  autorizované  osoby projektanta.
Projekt musí obsahovat veškeré předepsané náležitosti !!! (technickou zprávu, situaci, půdorys přípojky, podélný řez, schéma vodoměrné sestavy atd.). Pro obec Bílichov zajištěna dokumentace u Ing. Stanislava ŠTROSE.

• je třeba  mít  představu o provádění  zálohových  plateb

Zálohy je třeba platit  každý měsíc nejlépe formou SIPO nebo příkazem z účtu, nejméně vhodným  řešením je měsíční platba pomocí složenek. Zálohové platby  pomocí SIPO se nastaví  osobně po uzavření smlouvy na místní poště. Zálohy poskytované z osobního účtu je třeba  nastavit  také po  podpisu smlouvy v bance  klienta  trvalým  příkazem.
Každá přípojka musí být ukončena vodoměrnou sestavou. Montáž vodoměrné sestavy bude prováděna Severočeskou vodárenskou společností (až  po  sepsání  smlouvy  o  odběru  vody).  Vodoměrná  sestava musí  být  předepsaného  typu a obsahuje uzavírací  ventily, zpětnou  klapku, vodoměr, šroubení a držák  sestavy. Náklady  na  dodání a montáž sestavy budou asi  3500 Kč  včetně DPH.  Dodavatel  vody  požaduje,  aby  maximálně do  roka  od  uvedení  vodovodu  do  provozu  byl  každý odběrný  objekt  osazen  vodoměrnou  sestavou,  čímž  se zabrání  případným  nelegálním  odběrům  vody z řadu.

ODKAZY: