ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA V OBCI BÍLICHOV DO 30.5.2018



Vyvěšeno: 13. 3. 2018
Sejmuto: 31. 5. 2018

Vážení spoluobčané a návštěvníci obce,

níže uvádíme informace k částečné uzavírce v obci Bílichov, která bude dle rozhodnutí trvat do 30.5.2018

****************************************************************************************************

ROZHODNUTÍ č. 3/2018

 Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic podle § 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o žádosti firmy AZ Elektrostav a.s., Bobnická 2020/8, 288 02 Nymburk (dále jen „žadatel“), podané dne 6.3.2018 ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice III/23720 v obci Bílichov, kde dalším účastníkem řízení je Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 t a k t o :

 p o v o l u j e

 

 1. podle § 25 odst. 6 pís. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích zvláštní užívání pozemní komunikace pro realizaci stavebních prací - na silnici III/23720 v obci Bílichov souvislosti se stavbou rozšíření kNN mezi čp. 24 – 42 v obci Bílichov.
 2. podle § 25 odst. 6 pís. d) zákona o pozemních komunikacích zvláštní užívání pozemní komunikace - pro uložení inž. sítí na dobu jejich životnosti do silničního pozemku silnic uvedených v bodě I.
 3. podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích částečnou uzavírku pozemní komunikace - silnice III/23720 v obci Bílichov souvislosti se stavbou rozšíření kNN mezi čp. 24 – 42 v obci Bílichov podle připojeného schéma. Provoz na komunikaci bude ve vyznačeném úseku omezen.

 

Podmínky zvláštního užívání a částečné uzavírky:

 

 1. Zvláštní užívání a částečná uzavírka se povolují z důvodu realizace stavby pokládky rozšíření kNN silnice III/23720 a její přechod protlakem v obci Bílichov na základě územního rozhodnutí vydaného MěÚ Slaný dne 31.5.2017 pod čj. MUSLANY/25957/2017/SÚ
 2. Doba trvání zvláštního užívání a částečné uzavírky je stanovena od právní moci tohoto rozhodnutí do 30.5.2018 včetně zpětné úpravy komunikace.
 3. Organizace odpovědná za zajištění dopravního značení akce: Proznak s.r.o. J. Hory 1494, Kladno, IČ: 25066471
 4. Za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude odpovídat UNGERER s.r.o., Kladenská 749, 273 06 Libušín, IČO 24729507, odpovědná osoba p. Jiří Pokorný tel. 603834736
 5. Podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, byla dne 3.2018 zdejším správním orgánem stanovena přechodná úprava provozu na komunikacích v místě částečné uzavírky. Schéma stanovené přechodné úpravy provozu je zobrazeno v příloze k tomuto rozhodnutí, které je společně se stanovením přechodné úpravy jeho nedílnou součástí. Žadatel zajistí umístění dopravního značení a zařízení na základě stanovení přechodné úpravy provozu a zodpovídá za jeho stav po dobu trvání částečné uzavírky.
 6. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání zvláštního užívání a částečné uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem a dosažitelnost vozidly IZS a průjezdnost pro vozidla ČSAD Slaný.
 7. V případě znečištění silnice bude zajištěno okamžité odstranění nečistot. Na silnici nebude ukládán výkopek ani jiný materiál.
 8. Obecní úřad zajistí v předstihu informovanost občanů obce Bílichov o částečné uzavírce.
 9. Na začátku částečné uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, svůj název a sídlo, identifikační údaje akce.
 10. Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo stanovené podmínky pozměnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 13. 3. 2018 13:28

21. 1. Běla

Zítra: Slavomír

ODKAZY

Nahlížení do katastru nemovitostí

Registr živnostenského podnikání

Obchodnírejstřík

ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

Veřejné zakázky (Informační systém veřejných zakázek)

STÁTNÍ SPRÁVA

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

http://www.epusa.cz/

MĚSTSKÝ ÚŘAD VE SLANÉM

http://www.meuslany.cz

ASPIDA s.r.o. - PREZENTACE OBCE

http://www.aspida.cz/bilichov-4839

MAPA

http://mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=18%2CB%EDlichov

ARCHITEKTI

yds_architekti_logo_inverzni-page-001.jpg

Náš mapový portál

http://www.geosense.cz/geoportal/bilichov/

Software Adobe Acrobat Reader - volně ke stažení

Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Návštěvnost stránek

119700
pata.png